Masz kredyt we franku szwajcarskim chf?

Bezpłatna analiza!

Atrakcyjna oferta!

Posiadasz kredyt we franku szwajcarskim? Sprawdź co zrobić!

MAMY WYJĄTKOWĄ OFERTĘ!

 

Posiadamy 13-letnie doświadczenie oraz gwarantujemy profesjonalną obsługę Kancelarii Adwokackiej, która zajmą się Twoją sprawą.

Zbierz dokumenty dotyczące Twojego kredytu i wyślij je do bezpłatnej analizy. Aby wyliczyć wysokość nadpłaconych rat, potrzebne są nam:

  • umowa kredytowa – możesz zakryć dane wrażliwe
  • regulamin – często nazywany Częścią Ogólną Umowy
  • aneksy – wszystkie jakie były dołączane

Po około 2-3 dniach roboczych od wysłania skanu umowy kredytowej, otrzymasz od nas wyliczenie wraz z analizą prawną. Nasi specjaliści wytłumaczą z czego wynikają te kwoty oraz jakie klauzule niedozwolone zastosował bank w Twojej umowie.

Zadzwonimy do Ciebie, aby przedstawić rekomendowane przez naszych prawników działania. Otrzymasz od nas konkretną ofertę pomocy prawnej. Dowiesz się, jak wygląda rozliczenie z naszą kancelarią, poznasz szczegółowy zakres usług i ceny.

Do dalszego działania, aby móc rozpocząć procedurę i zacząć sporządzać dokumenty prawne, będzie nam potrzebna podpisana przez Ciebie umowa o świadczenie usług prawnych i odpowiednie pełnomocnictwa. Możesz to zrobić korespondencyjnie lub podczas spotkania z nami. Zależy nam na tym, abyś świadomie podjął decyzję o walce z bankiem.

“Czas oddać sprawę w ręce profesjonalistów. Nasz zespół od 2016 roku prowadzi sprawy dotyczące umów pseudofrankowych potwierdzone prawomocnymi wyrokami, a nasza wiedza i doświadczenie zebrane na salach rozpraw jest dla Państwa gwarancją rzetelnego przeprowadzenia sprawy.”

Prezes Kancelarii Arbiter
Radosław Siejka

PRZERWIJ BIEG PRZEDAWNIENIA – wyślij swoje dokumenty jeszcze dziś!

Rok zawarcia z bankiem umowy o kredyt hipoteczny nie ma znaczenia!


Zgodnie z prawem obowiązuje 10-letni termin przedawnienia co do ostatniej nadpłaconej raty kredytu.
Oznacza to, że możesz odzyskać nadpłacone raty i inne bezprawnie pobrane opłaty, które nie są starsze niż 10 lat.

Sprawdź o co możesz walczyć i jak zakończy się sprawa sądowa

Idź na górę!

WYBIERZ BANK Z MENU POWYŻEJ I WYŚLIJ DOKUMENTY DO BEZPŁATNEJ ANALIZY PRAWNEJ

ODFRANKOWIENIE KREDYTU

UNIEWAŻNIENIE UMOWY

ZWROT NADPŁACONYCH RAT

ZMNIEJSZENIE ZADŁUŻENIA

JAK ZAKOŃCZY SIĘ SPRAWA SĄDOWA?

UNIEWAŻNIENIE UMOWY


W pozwie żądamy uznania umowy kredytowej za nieważną od dnia jej zawarcia.

Prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytu doprowadzi do następujących skutków:

• strony nie są związane umową, a zatem odpada podstawa płacenia rat kredytu (spłata kapitału + odsetki);

• konsument uzyskuje możliwość żądania od banku wykreślenia hipoteki obciążającej nieruchomość.

 

MUSISZ WIEDZIEĆ
W znacznej części spraw, wyrok wnoszący o unieważnienie kredytu wiąże się z koniecznością rozliczenie się z bankiem z kwoty udzielonego kredytu.

ODFRANKOWIENIE UMOWY


W takim przypadku żądaniem zapłaty objęta zostaje różnica pomiędzy pobranymi przez bank w złotych polskich ratami kredytu podlegającymi spłacie w walucie obcej według kursu sprzedaży ustalonego przez bank, a ratami kredytu, jakie konsument zobowiązany był płacić, przy założeniu, że kredyt udzielony był w złotych polskich i raty również miały być płacone w złotych polskich. Żądanie zapłaty może obejmować różnicę w wysokości rat za ostatnie 10 lat poprzedzające wytoczenie powództwa.

Prawomocny wyrok zasądzający na rzecz konsumenta zwrot ww. różnicy doprowadzi do następujących skutków:

• konsument zyskuje dodatkowe środki, które może przeznaczyć na dowolny cel, w tym spłatę kapitału kredytu;

• strony nadal związane są umową kredytu jednak przy założeniu, że kredyt udzielony został w złotych polskich i raty mają być spłacane w złotych polskich, a obliczane według marży wynikającej z umowy i stawki SARON;

• zostaje wyeliminowane ryzyko kursowe, gdyż umowa obowiązuje nadal, ale bez postanowień zawierających odesłanie do kursu CHF;

• zostają wyeliminowane postanowienia zawierające odesłanie do kursu CHF, co sprawia, że saldo kredytu jest wyrażone w złotych polskich;

• konsument zwraca się z żądaniem do banku o ustalenie nowego harmonogramu spłaty uwzględniającego wyrok sądu.

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI


Wynajem nieruchomości chwilę po zawarciu umowy kredytowej powiązanej z walutą franka szwajcarskiego do niedawna w orzecznictwie sądów był traktowany tak, jakby nieruchomość została zakupiona w celach zarobkowych czy inwestycyjnych, co stanowi formę działalności gospodarczej.

Również prowadzenie działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości, pomimo zawarcia umowy z kredytobiorcą jako osobą fizyczną, a nie przedsiębiorcą, powodowało, że kredytobiorca nie posiadał statusu konsumenta.

Rozstrzygnięcia w takich sprawach nie były korzystne dla kredytobiorców.

W chwili obecnej orzecznictwo w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z kredytami tzw. „frankowymi” odnośnie kredytobiorców, którzy z uwagi na wynajem lub z powodu prowadzenia działalności gospodarczej byli traktowani jak przedsiębiorcy, zaczyna się zmieniać.

Uchwała Sądu Najwyższego

„Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c.”

Zgodnie z tą Uchwałą jednostronne ustalanie kursów kupna i sprzedaży waluty nie jest tylko niedozwolonym postanowieniem umownym na gruncie relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem, a jest sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego w ogóle, co pozwala przedsiębiorcom na skierowanie pozwu przeciwko Bankowi.

MUSISZ WIEDZIEĆ
Istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Jednakże należy mieć też na uwadze, że orzecznictwo w tym zakresie dopiero jest na etapie kształtowania i istnieje ryzyko, że dany Sąd nie podzieli argumentów przedstawionego orzecznictwa, co może spowodować oddalenie powództwa.

93

Wygrane frankowiczów w sądach

899

Ilość Polaków, posiadających kredyty mieszkaniowe we frankach

415

W czerwcu 2021 roku pozostawało około 415 tys. aktywnych kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich

Kredyty indeksowane i denominowane

linia_gruba

Rozróżniamy dwa typy kredytów – indeksowane i denominowane

 

KREDYTY INDEKSOWANE
(Umowy podpisane m.in. z mBank, Millenium, Ge Money (przejęty przez BPH), Polbank (przejęty przez Raiffeisen), Getin Bank, Getin Noble Bank, Santander)

Choć potocznie tego rodzaju produkty nazywane są kredytami walutowymi, w istocie były one udzielane w złotówkach (PLN) i następnie waloryzowane (indeksowane) w walucie obcej.

Podczas procesu sądowego, sąd może uznać całą umowę za nieważną, czyli dojdzie do unieważnienia umowy o kredyt. Oznacza to, że sąd stwierdzi, że ta umowa o kredyt nigdy nie istniała.

Zobacz przykładowe wyroki. (kliknij)

 

KREDYTY DENOMINOWANE
(Umowy podpisane m.in. z Nordea, PKO BP, BPH, BGŻ, Deutsche Bank).

W tym przypadku mamy do czynienia z kredytem walutowym, w którym wysokość zadłużenia w określonej walucie obcej jest obliczana według kursu kupna waluty, jaki obowiązuje w dniu podpisania z kredytobiorcą umowy kredytowej w banku.

Ten rodzaj umowy o kredyt zawiera dużo więcej wad prawnych, które nie są jednoznaczne. Zapisy takiej umowy mogą być niezgodne nawet z kilkoma przepisami. Sędzia może wyciągnąć skutki prawne odnoszące się na przykład do jednego z naruszonych przepisów. Dlatego pozwy konstruujemy w ten sposób, aby zawrzeć w nich kilka roszczeń, ponieważ sąd może na wiele różnych sposobów dokonać interpretacji umowy kredytowej.

Umowa „denominowana” może zostać w całości uznana za nieważną, albo może zostać utrzymana w mocy z usunięciem z niej zapisów niezgodnych z prawem.

Zobacz przykładowe wyroki. (kliknij)

Aktualne orzecznictwo

Warto zapoznać się z treścią aktualnych wyroków, które są dowodem na to, że walka z bankiem może zakończyć się dużym sukcesem dla kredytobiorcy.

STATYSTYKI 2021

W tym roku około 90–93 proc. spraw kończyło się rozstrzygnięciem korzystnym dla kredytobiorców. Widać też wyraźne ukierunkowanie sądów powszechnych w stronę stwierdzania nieważności takich umów.

2021 rok był rekordowy pod względem liczby powództw frankowiczów kierowanych przeciwko bankom. Tylko w I półroczu 2021 do sądów zostało skierowanych ponad 30 tys. takich spraw. Dla porównania w całym roku 2020 ta liczba wyniosła ok. 32 tys.

Wyślij zapytanie

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu telefonicznego i mailowego.

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych.