Masz kredyt we frankach?

Odzyskaj pieniądze!

Walcz o swoje prawa!

Masz kredyt we frankach? Oto, co powinieneś zrobić!

linia_gruba

Jeśli zawarłeś umowę kredytu we frankach szwajcarskich, zbierz dokumenty dotyczące Twojej umowy i prześlij je do nas do analizy prawnej. 

DOKUMENTY DO ANALIZY:

 1. Umowa kredytowa
 2. Regulamin – jeśli był załączony do umowy (często nazywany Częścią Ogólną Umowy [COU])
 3. Aneksy do umowy – wszystkie jakie były dołączane (np. zwiększające kwotę kredytu, zmieniające walutę spłat, odraczające spłatę itp.)

Umowy pseudofrankowe różnią się między sobą nawet, gdy dotyczą tego samego banku. W związku z tym pierwszą czynnością, jaką podejmujemy jest analiza całej dokumentacji bankowej. Szczegółowa analiza pozwala nam ustalić:

 • czy w dokumentacji kredytowej znajdują się niezgodne z prawem postanowienia;
 • czy istnieją podstawy kierowania względem banku roszczeń;
 • w jakich obszarach można składać roszczenia względem banku;
 • jakie są szacunkowe kwoty do odzyskania.

PRZERWIJ BIEG PRZEDAWNIENIA – wyślij swoje dokumenty jeszcze dziś!

Rok zawarcia z bankiem umowy o kredyt hipoteczny nie ma znaczenia. Zgodnie z prawem obowiązuje 10-letni termin przedawnienia co do ostatniej nadpłaconej raty kredytu. Zatem można podjąć działania mające na celu odzyskanie nadpłaconych rat i innych bezprawnie pobranych opłat nie starszych niż 10 lat.

Przejdź niżej, aby zobaczyć, o co możesz walczyć.

fb_ram843_frank_004

O co można walczyć?

linia_gruba

 • zwrot nadpłaconych rat
 • zmniejszenie zadłużenia
 • odfrankowienie kredytu
 • unieważnienie umowy
 • zwrot wpłaconych składek na UNWW i inne ubezpieczenia
 • odrzucenie egzekucji komorniczej

Kredyty indeksowane i denominowane
linia_gruba

Rozróżniamy dwa typy kredytów – indeksowane i denominowane.

KREDYTY INDEKSOWANE (czyli umowy podpisane m.in. z mBank, Millenium, Ge Money (przejęty przez BPH), Polbank (przejęty przez Raiffeisen), Getin Bank, Getin Noble Bank, Santander)

Głównym celem kierowanych przez nas pozwów jest „odfrankowienie” kredytu, czyli całkowite wyeliminowanie franka szwajcarskiego z datą wsteczną (czyli na dzień podpisania umowy), ale przy zachowaniu oprocentowania przewidzianego w umowie.

Pozwy są konstruowane w taki sposób, aby sąd uznał, że kredyt nigdy nie był „frankowy”. Innymi słowy, aby sąd stwierdził, że nigdy nie było kredytu we franku szwajcarskim. W takiej sytuacji, nigdy nie powinno dojść do wzrostu zadłużenia i zawyżonych rat. Umowa o kredyt trwać będzie nadal, ale bez jakichkolwiek przeliczeń na walutę obcą. Bank będzie zobowiązany do zwrotu nadpłaconych rat, a samo zadłużenie zmaleje do kwoty zgodnej z prawem.

Podczas procesu sądowego, sąd może uznać całą umowę za nieważną, czyli dojdzie do unieważnienia umowy o kredyt. Oznacza to, że sąd stwierdzi, że ta umowa o kredyt nigdy nie istniała.

W głównej mierze to, jak zakończy się dana sprawa zależy od sędziego. Jeden sędzia może wydać wyrok nakazujący „odfrankowienie” kredytu, inny natomiast może zasądzić unieważnienie umowy.

Zobacz przykładowe wyroki. (kliknij)

 

KREDYTY DENOMINOWANE (czyli umowy podpisane m.in. Nordea, PKO BP, BPH, BGŻ, Deutsche Bank).

Ten rodzaj umowy o kredyt zawiera dużo więcej wad prawnych, które nie są jednoznaczne. Zapisy takiej umowy mogą być niezgodne nawet z kilkoma przepisami. Sędzia może wyciągnąć skutki prawne odnoszące się na przykład do jednego z naruszonych przepisów. Dlatego pozwy konstruujemy w ten sposób, aby zawrzeć w nich kilka roszczeń, bo sąd może na wiele różnych sposobów dokonać interpretacji umowy kredytowej.

Umowa „denominowana” może zostać w całości uznana za nieważną, albo może zostać utrzymana w mocy z usunięciem z niej zapisów niezgodnych z prawem.

Zobacz przykładowe wyroki. (kliknij)

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
linia_gruba

Odzyskaj składki z ubezpieczeń bezprawnie dodanych do kredytu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNNW) występuje powszechnie w umowach kredytu hipotecznego zawieranych przez banki z konsumentami.

Podczas zawierania umowy kredytowej z bankiem UNWW stanowiło formę zabezpieczenia interesów banku, na wypadek gdyby kredytobiorca nie miał wymaganego 20% udziału własnego. Na początku ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie było zbyt wysokie. Jednak po kilku latach spłacania kredytu, kiedy kurs franka rósł, rosło też zadłużenie, a tym samym rosło ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i to nawet do kilku – kilkunastu tysięcy złotych.

Jak już powszechnie wiadomo, UNWW działa w interesie banku, a nie kredytobiorcy, który za nie płaci. Nie jest ono żadnym zabezpieczeniem. W sytuacji gdy spłacający kredyt przestanie to robić, ubezpieczyciel wypłaci odpowiednie odszkodowanie dla banku, a zwrotu kosztów będzie żądał od kredytobiorcy.

Przysługuje Ci prawo żądania zwrotu wpłaconych składek na ubezpieczenie. Pozew o zwrot składek musi zawierać wskazanie na kwestionowane postanowienia umowy kredytu, na podstawie których bank pobierał raz lub wiele razy składki tytułem UNWW.

Żeby uznać postanowienia za klauzulę niedozwoloną trzeba wykazać przed sądem następujące warunki (art. 3851 § 1 K.c.):

 1. Postanowienie nie zostało uzgodnione indywidualnie z konsumentem,
 2. Postanowienie nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń stron,
 3. Ukształtowane przez postanowienie prawa i obowiązki konsumenta pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Powództwo należy wytoczyć przed sądem właściwym dla siedziby banku, a od chwili jego wytoczenia można także żądać zapłaty odsetek ustawowych od żądanej kwoty. Roszczenie o zwrot zapłaconych składek przedawnia się po 10 latach od dnia uiszczenia nienależnej składki.

Zobacz przykładowe wyroki. (kliknij)

Odrzucenie egzekucji komorniczejlinia_gruba

Bankowy Tytuł Egzekucyjny (BTE)

Jeśli bank wypowiedział umowę kredytową i na podstawie wystawionego BTE (Bankowy Tytuł Egzekucyjny) wszczął egzekucję komorniczą, możemy skierować do sądu pozew o wstrzymanie, a następnie umorzenie prowadzonej już egzekucji.

Po ustaleniu możliwości i podstaw prawnych umorzenia egzekucji i wyliczeniu prawidłowego zadłużenia wobec banku wnosimy pozew z szeroką argumentacją. Podczas procesu możemy osiągnąć:

 • umorzenie egzekucji komorniczej,
 • uznanie wystawionego BTE za niezgodne z prawem,
 • uznanie wypowiedzenia umowy za bezpodstawne,
 • jak również znaczące obniżenie kwoty zadłużenia wobec banku.
Zobacz przykładowe wyroki. (kliknij)

Aktualne orzecznictwo

linia_gruba

Warto zapoznać się z treścią aktualnych wyroków, które są dowodem na to, że walka z bankiem może zakończyć się dużym sukcesem dla kredytobiorcy.

Kliknij tutaj i zobacz listę wyroków.

fb_ram843_frank_006

Wyślij zapytanie

* Pola wymagane

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, kontaktu telefonicznego i mailowego.