Masz kredyt we frankach?

Odzyskaj pieniądze!

Walcz o swoje prawa!

fb_ram843_frank_007

postepowanie_jak_to_dziala

Masz kredyt we frankach? Oto, co powinieneś zrobić!

linia_gruba
Jeśli zawarłeś umowę kredytu we frankach szwajcarskich, zbierz dokumenty dotyczące Twojej umowy i prześlij je do nas do analizy prawnej. Umowy kredytowe różnią się między sobą nawet, gdy dotyczą tego samego banku. W związku z tym pierwszą czynnością, jaką podejmujemy jest analiza całej dokumentacji bankowej. Na podstawie szczegółowej analizy ustalamy, czy w Twojej umowie występują niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) oraz o jakie roszczenia możemy wnieść w Twoim imieniu. Zespoły prawników i analityków bankowych, które wchodzą w skład Kancelarii Finansowo-Prawnej Arbiter S.A., rzetelnie zbadają umowę kredytową w zakresie:

  • czy w dokumentacji kredytowej znajdują się niedozwolone zapisy;
  • czy istnieją podstawy kierowania względem banku roszczeń;
  • w jakich obszarach można składać roszczenia względem banku.

Nie czekaj – wyślij swoje dokumenty jeszcze dziś! Licząc od daty zawarcia umowy kredytowej, masz 10 lat na to, aby walczyć o swoje prawa. Jedyną drogą dla skutecznego przerwania biegu okresu przedawnienie jest złożenie pozwu we właściwym sądzie.

fb_ram843_frank_004

Jakie działania możemy podjąć?

linia_gruba

Kierowane przez nas pozwy są przygotowywane w taki sposób, aby sąd wydał wyrok nakazujący definitywne usunięcie z umowy kredytowej franka szwajcarskiego (CHF) z datą wsteczną przy zachowaniu oprocentowania LIBOR (tzw. odfrankowienie kredytu). Waloryzacja/indeksacja powinna zostać usunięta z umowy, jeśli umowa kredytu zawiera bezprawne zapisy. Oznacza to, że celem naszego pozwu jest wówczas kompletne wyeliminowanie waloryzacji/indeksacji tak, jakby nigdy nie było jej w umowie.

Działanie to doprowadza do takiego stanu, że zadłużenie wobec banku może zmniejszyć się nawet o 50%, a co więcej, bank wówczas zobowiązany jest do zwrotu zawyżonych rat, które pobrał niezgodnie z prawem.

Prowadzimy wyłącznie pozwy indywidualne (zwane hybrydowymi), ponieważ ta forma jest najskuteczniejsza, co potwierdzają liczne wyroki. Wszystkie wyroki, które zapadły na korzyść kredytobiorców i dotyczyły tzw. odfrankowienia czy zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) zostały wydane przez sąd w postępowaniu indywidualnym.

fb_ram843_frank_001

fb_ram843_frank_006

Czym jest Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego?

linia_gruba

fb_ram843_frank_001
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNNW) występuje powszechnie w umowach kredytu hipotecznego zawieranych przez banki z konsumentami.

Podczas zawierania umowy kredytowej z bankiem UNWW stanowiło formę zabezpieczenia interesów banku, na wypadek gdyby kredytobiorca nie miał wymaganego 20% udziału własnego. Obowiązywało do momentu spadku salda zadłużenia poniżej określonego progu.

Na początku ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie było zbyt wysokie. Jednak po kilku latach spłacania kredytu, kiedy kurs np. franka rósł, rosło też zadłużenie, a tym samym rosło ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i to nawet do kilku tysięcy złotych.

Okazuje się, że UNWW działa w interesie banku, a nie kredytobiorcy, który za nie płaci. Nie jest ono żadnym zabezpieczeniem. W sytuacji gdy spłacający kredyt przestanie to robić, ubezpieczyciel wypłaci odpowiednie odszkodowanie dla banku, a zwrotu kosztów będzie żądał od kredytobiorcy.

Większość umów kredytu hipotecznego jest tak skonstruowana, że klient jest zobowiązany do ponoszenia kosztów UNWW, a bank zabezpiecza tym samym swoje interesy, a nie klienta. Cały ciężar kosztów ubezpieczenia jest przerzucony na kredytobiorcę i dopóki ten nie spłaci 20% kapitału, co 2-3 lata bank będzie się upominał o zapłatę UNWW.

linia_dluga

fb_ram843_frank_005

Co i jak możesz odzyskać?

linia_gruba
*  przysługuje ci prawo żądania zwrotu wpłaconych składek ubezpieczenia

* powództwo trzeba wytoczyć przed sądem właściwym dla siedziby banku, a od chwili wytoczenia powództwa można także żądać zapłaty odsetek ustawowych od żądanej kwoty

*  należy działać szybko, gdyż roszczenie o zwrot zapłaconych składek przedawnia się po 10 latach od dnia uiszczenia nienależnej składki

 

Możesz odzyskać pieniądze z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego!
Zgłoś się do Arbiter S.A. – wywalczymy dla Ciebie niesłusznie pobrane przez bank pieniądze!

Pozew o zwrot składek musi zawierać wskazanie na kwestionowane postanowienia umowy kredytu, na podstawie których bank pobierał raz lub wiele razy składki tytułem UNWW.

Żeby uznać postanowienia za klauzulę niedozwoloną trzeba wykazać przed sądem następujące warunki (art. 3851 § 1 K.c.):

1.  Postanowienie nie zostało uzgodnione indywidualnie z konsumentem,

2. Postanowienie nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń stron,

3. Ukształtowane przez postanowienie prawa i obowiązki konsumenta pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Powództwo należy wytoczyć przed sądem właściwym dla siedziby banku, a od chwili jego wytoczenia można także żądać zapłaty odsetek ustawowych od żądanej kwoty. Roszczenie o zwrot zapłaconych składek przedawnia się po 10 latach od dnia uiszczenia nienależnej składki, co oznacza, że kredytobiorcy z 2006 powinni już jak najszybciej podejmować odpowiednie kroki prawne.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do Arbiter S.A., a nienależnie pobrane pieniądze wrócą do ciebie!

Orzeczenia sądowe nie pozostawiają złudzeń. 12 czerwca 2015 roku sąd w Warszawie prawomocnie wpisał do rejestru klauzul zabronionych postanowienia umów mBanku dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Co to oznacza?

Oznacza to, że zawarte w umowach klauzule dotyczące niskiego wkładu własnego były nielegalne, a banki pobierały składki bezprawnie. Sytuacja bezprawnie pobieranych składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego  pojawiała się wielu bankach, dlatego informacja ta jest ważna dla klientów wszystkich banków w Polsce posiadających ubezpieczenie w umowie kredytowej.

linia_dluga

Czy warto walczyć o pieniądze z Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego? Warto!

linia_gruba

fb_ram843_frank_010bZobacz:

wyrok_1455.13

 

wyrok_1305.14

 

wyrok_494.11


Jeśli płacisz składkę ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, możesz ją odzyskać! Przekaż sprawę do Arbiter S.A. Odzyskamy należne ci pieniądze.

Co musisz zrobić:

  1. Skontaktuj się z nami – zadzwoń lub napisz
  2. Podeślij nam skan swojej umowy kredytowej oraz aneksy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
  3. Bezpłatnie zweryfikujemy twoje dokumenty i skontaktujemy się z tobą

fb_ram843_frank_002

Dołącz do nas na Facebooku:

facebook_circle_color-128

Wyślij zapytanie

* Pola wymagane

 Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Arbiter S.A. lub na jej zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności e-mail).*
 Wyrażam zgodę na prowadzenie przez Arbiter S.A. lub na jej zlecenie działań marketingowych drogą telefoniczną na wskazany przeze mnie numer telefonu.*

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, kontaktu telefonicznego i mailowego.